• Witam w serwisie e-learningowym

  Technik informatyk - ITCK.pl

  Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
  Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
  Copyright © 2008-2024 by Cichowlas Karol

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Technik informatyk

  Ten zawód ma przyszłość. Wystarczy oszacować liczbę firm w naszym kraju – jest ich nawet kilka milionów. Przynajmniej połowa z nich potrzebuje osoby, która weźmie na siebie obowiązki związane z zarządzaniem siecią, obsługą sprzętu komputerowego i wsparciem IT. Jest wiele miejsc, gdzie praca technika informatyka jest na wagę złota.

  Technik programista

  Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku. Błyskawiczny rozwój branży IT na świecie powoduje, że jest to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodów nie tylko w branży IT, ale również w przemyśle czy handlu.

  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

  Technik informatyk - 351203

  Okres nauki: 5 lat

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Ten zawód ma przyszłość. Wystarczy oszacować liczbę firm w naszym kraju – jest ich nawet kilka milionów. Przynajmniej połowa z nich potrzebuje osoby, która weźmie na siebie obowiązki związane z zarządzaniem siecią, obsługą sprzętu komputerowego i wsparciem IT. Jest wiele miejsc, gdzie praca technika informatyka jest na wagę złota. Poza tym w tej profesji można realizować swoje pasje – szczególnie jeśli są związane z komputerami i informatyką. Zdobycie kompetencji technika informatyka może być również świetnym pierwszym krokiem do kariery w innej gałęzi informatyki, np. cyberbezpieczeństwie. To rozwijająca się dziedzina, a eksperci ds. cyber security są dziś bardzo potrzebni Po zdobyciu dyplomu technika informatyka możesz dalej rozwijać się jako programista. To bardzo popularny i przyszłościowy zawód, a doświadczeni programiści zarabiają bardzo dobre pieniądze – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

  Kto powinien wybrać ten zawód?

  W zawodzie technika informatyka z pewnością sprawdzą się osoby, które:

  • interesują się elektroniką i techniką komputerową,
  • są sprawne manualnie,
  • są spostrzegawcze,
  • są dokładne i systematyczne,
  • chcą ciągłego rozwoju i samokształcenia,
  • są podatne na innowacje.

  Czego uczy się technik informatyk?

  • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi,
  • pracować w różnych strukturach sieci komputerowych,
  • projektować i wykonywać małą sieć komputerową opartą o różne technologie,
  • konfigurować urządzenia sieciowe typu router-router,
  • posługiwać się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
  • korzystać z języków programowania,
  • obsługiwać oprogramowanie użytkowe,
  • skonfigurować sprzęt i oprogramowanie,
  • obsługiwać urządzenia peryferyjne (UPS, skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe).

  Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk?

  • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  Praktyczna nauka zawodu

  Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

  I co dalej…?

  Technik informatyk po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik informatyk mógłby pracować:

  • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy,
  • firmach administrujących sieci komputerowe,
  • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
  • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
  • punktach serwisowych,
  • sklepach komputerowych,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

  Studia?

  Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach wielorakich studiów informatycznych: bioinformatyka, informatyka inżynierska, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, inżynieria systemów, teleinformatyka i wiele innych.

  Technik programista - 351406

  Okres nauki: 5 lat

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku. Błyskawiczny rozwój branży IT na świecie powoduje, że jest to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodów nie tylko w branży IT, ale również w przemyśle czy handlu.

  Kto powinien wybrać ten zawód?

  Programowanie jest to dziedzina, która zmienia się niemal z dnia na dzień wraz z ewolucją sprzętu i myśli informatycznej. Dlatego kandydat na programistę powinien być przygotowany nie tylko na ciągłą aktywne doskonalenie swoich umiejętności, ale także na naukę zupełnie nowych technik i języków programowania

  Czego uczy się technik informatyk?

  • interpretowania założeń, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla aplikacji;
  • analizowania projektu, architektury aplikacji;
  • przygotowywania i analizowania algorytmów;
  • tworzenia i wykorzystywania struktur danych;
  • tworzenia i modyfikowania kodu aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania;
  • testowania kodu w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji;
  • przygotowywania dokumentacji technicznej aplikacji oraz instrukcji obsługi dla użytkowników;
  • przygotowywania aplikacji do instalacji i uruchomienia;
  • organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii.
  • tworzenie / programowanie aplikacji na platformy mobilne: Android, J2ME, iOS, Windows 8.1 w Modern UI, itp.;
  • definiowanie funkcjonalności oprogramowania zgodnie ze specyfikacją i oczekiwaniami użytkowników;
  • projektowanie architektury IT, tj.: podstawowej organizacji systemu i jego komponentów;
  • mapowanie danych w przypadku projektowania dużych systemów;
  • opracowywanie niezbędnej dokumentacji IT zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi standardami w tym zakresie;
  • współpraca z zespołem graficznym, developerskim i QA w przygotowywaniu aplikacji zgodnie z oczekiwaniami klienta;
  • pisanie kodu programu, a w uzasadnionych przypadkach usuwanie błędów w kodzie programu po przeprowadzeniu analizy danego problemu w celu znalezienie najskuteczniejszego rozwiązania i naprawienia błędów;
  • dążenie do optymalizacji wydajności kodu oraz utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa kodu;
  • implementowanie warstwy front-end dla standardowych, responsywnych i mobilnych interfejsów użytkownika;
  • tworzenie interfejsów zgodnie z wytycznymi użytkownika i przyjętymi w tym zakresie standardami;
  • analizowanie uruchomionych rozwiązań i prezentowanie wniosków końcowych;
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania aplikacji.
  • budowanie witryn i aplikacji mobilnych na IOS, Android z wykorzystaniem API oparciu o rozwiązania chmurowe.

  Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk?

  W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

  Praktyczna nauka zawodu

  Odbędziesz praktykę zawodową w renomowanych firmach, zakładach, instytucjach  oraz świetnie wyposażonych  pracowniach praktycznej nauki zawodu w szkole.

  I co dalej…?

  Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w  działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze. Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych zawodach.

  Studia?

  Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich.


  Okres nauki: 5 lat

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
  • prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
  • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
  • obróbki druków cyfrowych;
  • prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
  • obróbki przestrzennych druków 3D.


  Okres nauki: 5 lat

  Okres nauki: 5 lat

  • Karol Cichowlas
  • cichkaro@wp.pl
  • (25) 798 29 50
  • (25) 798 29 50

  Zawody informatyczne

  • Technik informatyk
  • Technik programista
  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • Technik teleinformatyk
  • Technik tyfloinformatyk

  Podstawa programowa

  Podstawa programowa kształcenia dla poszczególnych zawodów znajduje się w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.